MTÜ JNK põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi ühing) nimi on Jõgevamaa Nõustajate Ühendus

1.2 Ühingu asukoht on Jõgeva linn 48307, Piiri tn 4, Jõgeva maakond, Eesti Vabariik

1.3 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

 

2. ÕIGUSLIK SEISUND, EESMÄRK

2.1 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

2.2 Ühingu õigusvõime tekib mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisega ja lõpeb nimetatud registrist kustutamisega.

2.3 Ühingu eesmärgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine.

2.4 Ühingu eesmärgiks on liikmete omaalgatusele ja vabatahtlikule tegevusele tuginedes organiseerida ja edendada nõustamisteenuseid erinevates eluvaldkondades, arendada psühhosotsiaalset rehabilitatsiooni, osaleda sotsiaalpoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel; luua sidemeid erinevate organisatsioonidega ja üksikisikutega. Eesmärgi saavutamiseks on ühingul õigus organiseerida ühisüritusi, konsultatsioone, loenguid, seminare, näitusi ja erinevaid grupitöö vorme, välja anda asjakohaseid trükiseid, viia läbi heategevusüritusi ning arendada muud tegevust, mis vastab seadusandlusele.

2.5 Ühingul võib olla oma logo.

 

3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1 Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud

3.2 Ühing koosneb lihtliikmetest

3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega

3.4 Ühingu liikmel on õigus ühingust välja astuda, esitades avalduse juhatusele

3.5 Ühingust väljaarvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada viivitamatult

3.6 Ühingu liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek

 

4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1 Võtta osa üldkoosolekust ja ühingu poolt korraldatud üritustest;

4.1.2 Valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;

4.1.3 Saada teavet ühingu tegevuse tulemuse kohta;

4.1.4 Astuda ühingust välja;

4.1.5 Kasutada teisi käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi;

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 Täitma käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühingu juhtimisorganite otsuseid;

4.2.2 Kaasa aitama ühingu eesmärkide teostamisele.

4.2.3 Tasuma liikmemaksu.

 

5. ÜHINGU JUHTIMINE

5.1 Ühingu kõrgeim organ on vähemalt üks kord aastas kokkukutsutav üldkoosolek.

5.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

5.2.1 Põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;

5.2.2 eesmärgi muutmine;

5.2.3 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

5.2.4 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

5.2.5 revidendi valimine ja tagasikutsumine;

5.2.6 liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

5.2.7 ühingu lõpetamine;

5.2.8 palgaliste kohtade loomine, palkade kinnitamine;

5.2.9 aastaaruande kinnitamine;

5.1.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjas antud teiste organite pädevusse.

5.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest ette vähemalt seitse päeva.

5.4 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.

 

6. ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

6.1 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellest osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.

6.2 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud mittetulundusühingu kõik liikmed. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.

6.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud p.5.2.1.; p5.2.7., mille puhul on vajalik üle 2/3 koosolekul osalenute häälte enamust. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmed võivad esitada kirjaliku seisukoha. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest.

6.4 Juhul kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv liikmeid, tuleb 15 päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma olenemata osavõtvate liikmete arvust.

 

7. JUHATUS

7.1 Juhatus esindab ja juhib ühingut.

7.2 Juhatus on kolmeliikmeline.

7.3 Juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust ja aseesimehe ning sekretäri.

7.4 Juhatuse volituste tähtaeg on kuni kaks aastat.

7.5 Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees, kui selleks on vajadus või kui vähemalt pooled juhatuse liikmed seda nõuavad. Kui esimees mingil põhjusel ei saa juhatust kokku kutsuda, on juhatuse kokkukutsumise õigus aseesimehel. Juhatuse kokkukutsumisest teatakse liikmetele vähemalt üks nädal ette.

7.6 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Koosolekut juhatab esimees või aseesimees. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthääleenamus. Koosolekud protokollitakse.

7.7 Juhatus:

7.7.1 Valmistab ette ja esitab üldkoosolekule lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta aruande;

7.7.2 Käsutab ühingu vara ja otsustab lepingute sõlmimised oma pädevuse piirides.

7.7.3 Juhatuse esimees võtab tööle ja vabastab palgalisi töötajaid ning kinnitab nende tööülesanded.

7.7.4 Esitab revidendile lõppenud aasta tegevus- ja majandusaasta aruande vähemalt kolm päeva enne aastakoosoleku toimumist.

7.7.5 Esimehel ja aseesimehel ja sekretäril on õigus esindada ühingut üksinda esimehe lihtkirjaliku volituse alusel.

7.7.6 Tegeleb ühingu tegevuse korraldamisega üldkoosolekute vahelisel perioodil.

 

8. REVISJON

8.1 Ühingu eesmärgipärase ja rahalise tegevuse revideerimiseks valib üldkogu ühingu liikmete hulgast kaheks aastaks revidendi. Revisjon toimub vähemalt kord aastas. Revident esitab revisjonist aruande üldkoosolekule kinnitamiseks. Revident ei saa kuuluda juhatusse ega olla ühingu palgaline töötaja.

 

9. ÜHINGU VARA

9.1 Ühingu vara tekib:

9.1.1 Liikmemaksudest;

9.1.2 Rahalistest ja materiaalsetest annetustest ja toetustest;

9.1.3 Tulust, mis tekib ühingu trükiste levitamisest;

9.1.4 Oma vahendite pangaprotsentidest;

9.1.5 Tasulistest üritustest (konsultatsioonid, nõustamisteenus, heategevuskontserdid), mida kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks;

9.1.6 muudest seaduslikest allikatest.

9.2 Rahaliste vahendite kasutamise korra määrab juhatus.

 

10. ÜHINGU VARA JAOTUS LÕPETAMISE KORRAL

10.1 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel.

10.2 Ühingu lõpetamisel võib vara üle anda samalaadse eesmärkidega organisatsioonile või kasutada seda põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides teatades vahendite kasutamisest avalikkusele kohaliku lehe kaudu või vastavalt üldkoosoleku otsusele.

10.3 Kui vara ei saa jaotada eelnevates punktides ettenähtud alustel, läheb vara riigile, kes peab seda kasutama võimalikult ühingu eesmärkidele vastavalt.

10.4 Ühingu sundlõpetamise korral põhjusega, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse või heade kommetega, läheb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järelejäänud vara riigile.

10.5 Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist viimase teate avaldamisest.

 

11. TÄHTAEG

11.1 Mittetulundusühing on asutatud määramata ajaks.

 

Põhikiri neljal lehel

Pille Maasen Evi Štukert
Sirje Vasemägi Maire Püss
Kina Vasemägi Liivi Noormägi
Marika Tekkel